Verslo konsultacijos

Konsultuojame turinčius ambicijų pradėti verslą, suteikiame visapusišką informaciją apie reikalavimus, reikalingus dokumentus, procedūras.

 

Teikiame konsultacijas verslininkams.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VERSLO LIUDIJIMO FORMOS IR INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, KLASIFIKATORIAUS PATVIRTINIMO (IŠRAŠAS). Patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 333

 

Žemiau pateikiame 4 verslo formų palyginimą.


  Individuali veikla pagal verslo liudijimą Individuali veikla pagal pažymą Individuali įmonė (IĮ) Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)
Įregistravimo/ steigimo laikas 1 diena 1 diena 5-7 dienos 7-14 dienos
Išregistravimo/ likvidavimo laikas Pasibaigus verslo liudijimo terminui ir nepratęsus jo, veikla pasibaigia. Pranešti AVMI ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki veiklos nutraukimo dienos. Nėra apibrėžta termino. Priklauso nuo įmonės būklės.
Dalyvių skaičius Asmuo ir asmens šeimos nariai, jei jie yra įrašyti į verslo liudijimą 1 asmuo 1 asmuo Iki 250 akcininkų
Galimybė samdyti darbuotojus veiklos vykdymui Negali samdyti darbuotojų, nes veikla yra individualus aktas. Tik nesusijusiems su savo veikla darbams gali samdyti kitus asmenis. Gali būti darbdaviu Yra Yra
Galimybė atimti atlyginimo sąnaudas iš apmokestinamojo rezultato Nėra, nes mokestis sumokamas iš anksto. Yra Yra Yra
Veiklos pasirinkimo apribojimai Yra galimybė verstis tik tomis veiklomis, kurios yra išvardintos individualios veiklos rūšių sąraše. Kai kurios rūšys numato paslaugų ar prekių pardavimą tik gyventojams. Galimybė verstis visomis ūkinėmis komercinėmis veiklomis (pateikiamas klasifikatorius), išskyrus tomis, kurias vykdyti turi būti įsteigtas juridinis asmuo arba licencija yra išduodama tik juridiniam asmeniui. Bet kokia ūkinė komercinė veikla. Bet kokia ūkinė komercinė veikla.
Pradinio kapitalo reikalavimas Nėra Nėra Nėra Minimalus įstatinis kapitalas 10.000 Lt
Gyventojų pajamų mokestis (GPM), pelno mokestis (PM) Iš anksto mokama įmoka, kurios dydį nustato savivaldybė. GPM15% nuo gautų pajamų, atėmus išlaidas, susijusias su individualios veiklos vykdymu. Patiriamos išlaidos gali būti: arba faktiškai patirtos išlaidos, susijusios su individualios veiklos pajamomis; arba preziumuojamas išlaidų dydis. Arba 30% nuo gautų pajamų, bet neatėmus išlaidų (ir neprivalo kaupti išlaidas pagrindžiančių dokumentų). Pajamų mokestis mokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki 05 mėn. 01 d. 1 Bendras - PM – 15%.
- Jei pelnas neviršija 500 tūks. litų, ir įmonės darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, tada PM - 5%.
Šios nuostatos netaikomos, jei yra PMĮ 5 str. 3 d. sąlygos. Socialinėms įmonėms, atitinkančioms 5 str. 5 d. sąlygas - 0%.
2 Bendras - PM – 15% (PMĮ 5 str. 1 d. 1 p.) 
- Jei pelnas neviršija 500 tūks. litų, ir įmonės darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, tada PM - 5%.
Šios nuostatos netaikomos, jei yra PMĮ 5 str. 3 d. sąlygos.

Socialinėms įmonėms, atitinkančioms 5 str. 5 d. -0%.

Valstybės socialinio draudimo (VSD) įmokos, privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos VSD – 50% bazinės pensijos (180 Lt) per mėn. PSD – 9% nuo minimalios mėnesinės algos (72 Lt) per mėn. 3 VSD – 28,5% apmokestinamų pajamų (neviršijančių 56 160 Lt) per metus, jau atėmus GPM. PSD – 9% nuo minimalios mėnesinės algos (72 Lt) per mėn. ir metams pasibaigus papildomai primokama, priklausomai nuo veiklos rezultato. 4 VSD – 28,5% nuo apmokestinamo pelno (neviršijančio 56.160 Lt) per metus, jau atėmus PM. PSD – 9% nuo minimalios mėnesinės algos (72 Lt) per mėn. ir metams pasibaigus papildomai primokama, priklausomai nuo veiklos rezultato. Dividendai apmokestinami PSD - 6%
Fizinio asmens gaunamos pajamos iš veiklos Pajamos lieka asmeniui nuosavybės teise Pajamos lieka asmeniui nuosavybės teise Pajamos lieka asmeniui nuosavybės teise Darbo užmokestis: 30,98 % (bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas) 0,1 % (įmokos į garantinį fondą, nuo visų rūšių išmokų pagal darbo sutartis dirbantiems asmenims, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos) 9 % (apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifas) (nuo kiekvienam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos, ne mažesnės kaip minimalioji mėnesinė alga, su darbo santykiais susijusių kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio išmokų) 15 % (mokamas atsižvelgiant į taikomą NPD) gyventojų pajamų mokestis
Reikalavimai apskaitai Asmuo gali pats tvarkyti buhalterinę apskaitą. Vadovaujasi nutarimu Nr.1976 „Dėl gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos tvarkos“. Privalo pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus. Asmuo gali pats tvarkyti buhalterinę apskaitą. Vadovaujasi buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis 2003-02-17 d. įsakymu Nr. 1K-040. Privalo pildyti pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus. Vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu apskaitą tvarko: 1) struktūrinis padalinys arba buhalteris; 2) apskaitos paslaugas teikianti įmonė. Jiems nesant, gali tvarkyti pats savininkas.
Vadovaujasi buhalterinės apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis 2005-02-04 d. įsakymu Nr. 1K-040.
Akcinių bendrovių įstatymas nenumato pareigos samdyti buhalterio, tačiau Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. nustato, kad ūkio subjekto apskaitą tvarko:
1) ūkio subjekto struktūrinis padalinys arba vyriausiasis buhalteris (buhalteris);
2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė.
Reikalavimai atsiskaitant grynaisiais pinigais Privalo įsigyti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų knygeles ir išduoti pirkėjams kvitus. Kasos aparatas nereikalaujamas. Privalo išduoti pirkėjams: 
prekių (paslaugų) pirkimo–pardavimo kvitą arba sąskaitą faktūrą, arba PVM sąskaitą faktūrą, arba kasos aparato kvitą.
Kasos aparatas privalomas: - bendru atveju, kai atsiskaitant grynaisiais pinigais neišduodamas kitoks (ne kasos aparato kvitas) apskaitos dokumentas; - prekiaujant degalais, alkoholio ir tabako gaminiais, cukrumi; - organizuojat azartinius lošimus.

1 taikoma apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį. Iki 2010 m. bendras PM tarifas - 13 %. Iki 2010 m. GPM- išsimokant pajamas iš  pelno, viršijančias 4000 Lt per metus, 15%.

2 taikoma apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį. Iki 2010 m. bendras PM tarifas - 13 %.

3, 4 taikoma apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių VSD įmokas. Už 2009 m. VSD tarifas buvo 10% nuo apmokestinamo pelno (neviršijančio 71.424 Lt) per metus, jau atėmus GPM, PM.

Jūs esate čia: Pradžia Paslaugos Verslo konsultacijos