ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS IR PRAVESTI 10 MOKYMŲ

2018 - 2020 VŠĮ Gerovės ekonomikos institutas suorganizavo 10 mokymų temomis: „Iniciatyvumas ir verslumas“ ir „Socialiniai ir pilietiniai gebėjimai“, kurie bus įgyvendinti 4 savivaldybėse (Anykščiai, Utena, Molėtai ir Ignalina).  Projektas "Oi tik duokit mums šansą".

Jaunimo dvasia – kaimui atgimti

Kartu su seimo nariaisNorint gerinti gyvenimo kokybę, visuomenės nariai turi būti inciatyvūs, aktyvūs. Jaunimas kaime dažnai skundžiasi, kad jų interesai nėra atstovaujami, jų turiningu ir prasminu laisvalaikiu niekas nesirūpina, dėl šios priežasties 2013 m. kovo – birželio mėn. Kretingos rajone VšĮ Gerovės ekonomikos įgyvendino projektą „Jaunimo dvasia – kaimui atgimti“, kurio tikslas ugdant jauno žmogaus socialinį aktyvumą, įgalinti jį išsakyti ir atstovauti savo interesus, sukurti struktūrinį dialogą tarp jaunimo ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų. Projekto pareiškėjui projektą įgyvendinti padėjo ir Jadagonių bendruomenės centras, Ringaudų bendruomenė, P. Ir J. Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija, Zapyškio bendruomenė, VšĮ „Šokio virusas“, Braziukų bendruomenės centras „Indrajos namai“.

Skaityti daugiau...

Projektas „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“

Ekskursija po seima

2012 m. lapkričio 24 – 2013 m. birželio 14 d. Kretingos rajone buvo įgyvendintas „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“ projektas, finansuojamas programos „Veiklus jaunimas“ bei Viešosios įstaigos „Gerovės ekonomikos institutas“.

Projekto įgyvendinimo metu įvyko 20 teminių susitikimų, projekto pasirengimo ir baigiamieji renginiai. Projekte dalyvavo jaunuoliai iš 9 Kretingos rajono kaimo bendruomenių: Kurmaičių, Lazdininkų, Laukžemės, Nausėdų, Valėnų, Kvecių, Laivių, Baublių ir Imbariečių draugijos.

Skaityti daugiau...

Kvecių ir Senosios Įpilties kaimo bendruomenių bendruomeniškumo ir savanorystės skatinimas.

image1

image2

image3 image4

Siekiant skatinti kaimo bendruomenių bendruomeniškumą ir savanorystę, Kvecių ir Senosios Įpilties kaimo bendruomenės, š. m. gegužės mėn. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijai pateikė ir laimėjo paramos paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 (toliau – Tinklo) metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“. Paraiška buvo pateikta pagal Tinklo veiksmų programos kryptis pagal pirmąją–ketvirtąją kryptį, t.y. žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros patirties ir pokyčių nustatymas, rinkimas, sisteminimas, analizė, apibendrinimas ir pasiūlymų teikimas. Projektą įgyvendina Kvecių kaimo bendruomenė. Teminių susitikimų ir tyrimo organizatorius yra VšĮ Gerovės ekonomikos institutas. Projektą remia Lietuvos Respublika.

Skaityti daugiau...

Kretingos rajono kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas ir bendruomeninių paslaugų skatinimas

image1

image2

image3 image4

Lietuvos kaimo tinklas įgyvendina kaimo plėtros politiką ir telkia kaimo plėtros dalyvius bendradarbiauti regioniniu, nacionaliniu, tarptautiniu lygmenimis, stiprinti jų gebėjimus ir bendradarbiavimą. Įgyvendinant Kretingos rajono kaimo bendruomenių tikslus, buvo įgyvendintas projektas Kretingos rajono kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas ir bendruomeninių paslaugų skatinimas“ pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Techninė pagalba“ veiklos sritį ,,Nacionalinis kaimo tinklas“ ribose.

Skaityti daugiau...

Jau įgyvendintas Kurmaičių ir Lazdininkų bendruomenių jaunimo iniciatyvų, užimtumo bei savanorystės kaimo vietovėse skatinimo projektas ir parengta studija, kuris buvo finansuotas pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Techninė

image1

image2

image3 image4

Kurmaičių ir Lazdininkų bendruomenių jaunimo iniciatyvų, užimtumo bei savanorystės kaimo vietovėse skatinimas

Lietuvos kaimo tinklas įgyvendina kaimo plėtros politiką ir telkia kaimo plėtros dalyvius bendradarbiauti regioniniu, nacionaliniu, tarptautiniu lygmenimis, stiprinti jų gebėjimus, keistis žiniomis, gerąja patirtimi. Įgyvendinant Kurmaičių ir Lazdininkų kaimo bendruomenių tikslus, buvo įgyvendintas projektas „Kurmaičių ir Lazdininkų bendruomenių jaunimo iniciatyvų, užimtumo bei savanorystės kaimo vietovėse skatinimas“ pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Techninė pagalba“ veiklos sritį ,,Nacionalinis kaimo tinklas“ ribose.

Skaityti daugiau...

Projektas „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“ prasidėjo 2012 m. lapkričio 24 d.

Lapkričio 24 d. įvyko pirmasis projekto „Kaimo bendruomenių jaunimo erdvė“ susitikimas. Jame dalyvavo jaunuoliai iš Kurmaičių, Lazdininkų, Laukžemės, Nausėdų, Kvecių, Laivių, Baublių bendruomenių ir Imbariečių draugijos bei šių bendruomenių atstovai, pirmininkai.

Pirmasis susitikimas buvo skirtas dalyvių susipažinimui ir programos „Veiklus jaunimas“ bei projektopristatymui.

Skaityti daugiau...

Institutas parengė projektą „Gerovės ekonomikos įgyvendinimas viešajame sektoriuje mažinant socialinius ir ekonominius skirtumus“

Institutas parengė projektą „Gerovės ekonomikos įgyvendinimas viešajame sektoriuje mažinant socialinius ir ekonominius skirtumus“. Pateikėme paraišką
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų pagal subsidijų schemos „Vietinės ir regioninės valdžios bei jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimų stiprinimas“ paramai gauti.

Skaityti daugiau...

VšĮ Gerovės ekonomikos institutas laimėjo

2010 m. lapkričio mėn. 12 d. VšĮ Gerovės ekonomikos institutas laimėjo viešąjį pirkimą organizuoti projekto "Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos ir potencialių pareiškėjų kompetencijų tobulinimas, iniciatyvumo skatinimas įgyvendinant vietos plėtros strategiją" pristatymą, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacijos informacinius renginius bei mokymus. 2010-metais bus suorganizuoti 10 dienų mokomieji renginiai, skirti potencialiems vietos projektų vykdytojams. Žemiau pateikiame mokymų temų ir numatomų dėstymo datų grafiką.

Skaityti daugiau...

Įgyvendinamas Biržų ir Rokiškio rajonų savivaldybės administracijos vykdomas projektas LLI-023 „Tradicinių amatų tinklas kaip priemonė gerinti Latvijos ir Lietuvos pasienio patrauklumą“

VšĮ Gerovės ekonomikos institutui laimėjus viešuosius pirkimus "Amatininkų mokymo paslaugos", įgyvendinamas Biržų ir Rokiškio rajonų savivaldybės administracijos vykdomas projektas LLI-023 „Tradicinių amatų tinklas kaip priemonė gerinti Latvijos ir Lietuvos pasienio patrauklumą“ („Cross-border network of craft as promoter of attractiveness of Latvia – Lithuania borderlands“ / MID-BALTIC CRAFTS).  Mokymų veiklos skirtos Biržų ir Rokiškio krašto amatininkams, besidomintiems tautiniu paveldu, siekiantiems savo produktams gauti tautinio paveldo sertifikatus. Mokymų pagrindinis tikslas yra supažindinti amatininkus su tautinio paveldo atitikties kriterijais, populiarinimo būdais, regioniškumo bruožais, tautinio paveldo produktų ir amatų centrų integravimo į turizmo maršrutus galimybėmis.

Skaityti daugiau...

VšĮ Gerovės ekonomikos insitutas laimėjo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro skelbtus viešuosius pirkimus dėl mokymo paslaugų

2011 m. vasario 25 d. VšĮ Gerovės ekonomikos insitutas laimėjo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro skelbtus viešuosius pirkimus dėl mokymo paslaugų, reikalingų Kalėjimų departamentui ir jam pavaldžių įstaigų personalo valifikacijos tobulinimui. Iš viso bus surengti 62 mokomieji renginiai, kurių metu bus apmokyti 1030 – 1270 visų tarnybų pareigūnai.

Skaityti daugiau...

Projektas „Kretingos rajono kaimo bendruomenių verslumo skatinimas“

Siekiant skatinti kaimo bendruomenių verslumą, Kretingos rajono kaimo plėtros asociacija š. m. gegužės mėn. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikė projektinę paraišką paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 (toliau – Tinklo) metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“. VšĮ Gerovės ekonomikos institutas dalyvavo konkurse ir laimėjo viešuosius pirkimus:

Skaityti daugiau...

Jūs esate čia: Pradžia Veikla Įgyvendinami projektai