Menas bendrauti be konfliktų

Seminaro aktualumas. Kiekvienas darbuotojas, kuris geba pažinti save, moka valdyti stresą ir savo emocijas, gali pasiekti geresnių profesinių rezultatų bei jausti didesnį pasitenkinimą savo gyvenimu ir veikla. Todėl šios srities žinių ir praktinio jų panaudojimo įgūdžių lavinimas yra aktualus valstybės tarnautojams ir ypatingai pareigūnams. Norint sugebėti pasiekti veiklos rezultatų, darbuotojai turėtų būti daugiau motyvuoti vadovų siekti bendrų įstaigos tikslų ir prisidėti prie bendro mikroklimato gerinimo.

   Seminaro dalyviai: valstybės tarnautojai, socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai, slaugytojai ir padėjėjai, mobilios integralios pagalbos komandos nariai.

   Seminaro tikslas. suteikti seminaro dalyviams teorinių ir praktinių žinių streso prevencijos ir emocijų valdymo įveikos klausimais, lavinti praktinės veiklos įgūdžius.

Uždaviniai:

 • pristatyti streso ir emocijų sampratas;
 • pateikti poveikio svarbą žmogaus organizmui ir darbo efektyvumui, ugdyti pasitikėjimą savimi, supažindinti su savęs vertinimo reikšme, įveikiant stresą;
 • išmokti atsipalaiduoti ir valdyti stresines situacijas;
 • pažinti ir suprasti fizines bei emocines reakcijas į sunkias gyvenimo ir darbines situacijas;
 • išmokyti valdyti nepageidaujamą stresinę būseną ir apriboti neigiamas jos pasekmes;
 • išaiškinti, kaip išvengti nebūtinų stresinių situacijų, t.y. objektyviai sumažinti streso kilimo tikimybę;
 • išmokyti atsipalaiduoti ir kontroliuoti emocinę įtampą;
 • atskleisti seminaro dalyviams pagrindinius EQ valdymo etapus bei lavinti įgūdžius;
 • pateikti pozityvaus mastymo svarbą ir įtaką bendradarbiams;
 • tobulinti personalo veiklos organizavimo bei asmeninius vadovavimo įgūdžius, pasitelkiant EQ kompetencijas;
  • mokyti kurti palankią aplinką dirbti ir bendradarbiauti, siekiant organizacijos tikslų;pristatyti EQ svarbą ir pritaikymą darbe bei asmeniniame gyvenime;
  • suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie gyvenimo tikslų kėlimą bei pasiekimus; išmokyti seminaro dalyvius valdyti stresą ir emocijas, konfliktų priežastis, atpažinti konfliktines situacijas;
  • lavinti savęs ir kitų pažinimo, stebėjimo įgūdžius bei gebėjimus, kurie padeda išvengti streso ir konfliktų;
  • suteikti žinių, kaip ieškoti sprendimų, kaip išvengti nereikalingų sunkumų, konfliktų, laiko ir sveikatos praradimų;
  • mokyti kurti konstruktyvius santykius ir aplinką, kad įstaigoje būtų palanku efektyviai dirbti.
  • apibendrinti mokymo modulį

 

Trukmė – 16 akademinių valandų.

Seminaro turinys:

Data ir laikas

Priemonė

Tema

1

2

3

2014-01-30  

 

 

 

8.30 – 9.00

Dalyvių   registracija

9.00 – 10.30

Mokymai

Streso ir   emocijų valdymo sampratos

 

 

Streso ir   emocijų valdymo principai

 

 

Sudėtingos bendravimo situacijos: nuo pavojų   prie galimybių. Konfliktų priežastys,   dalyviai, požymiai ir sąlygos,   skatinančios konfliktų atsiradimą. Pozicijos ir vaidmenys bendravime. Praktinės   užduotys

10.30 – 10.45

Kavos pertrauka

10.45 – 12.15

Mokymai

Emocinė kompetencija

 

 

Emocijos ir racionalūs sprendimai.  

Įstaigos ir darbuotojų   poreikiai. Įstaigos mikroklimato įvertinimas“.   Praktinė užduotis: įstaigos mikroklimato įvertinimas, įstaigos problemų iškėlimas   ir jų sprendimo būdai: darbas grupėse. Praktinė užduotis: įtaigos „Geroji patirtis“, sėkmingi   įstaigos pavyzdžiai“: darbas darbo grupėse.

12.15 – 13.00

Pietūs

13.00 – 14.30

Mokymai

Emocijų   pažinimas ir valdymas

 

 

Emocinis   intelektas. EQ kompetencijų tobulinimo formulės: kelias   į efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą; darbuotojų motyvavimas ir   skatinimas, tarpasmeninių santykių valdymas ir etc. Praktinės užduotys:   „Žemėlapis – tai ne teritorija“

14.30 – 14. 45

Kavos pertrauka

 

14.45 – 16. 15

Mokymai

Socialinis suvokimas, emocijos, mąstymo   ypatumai bei ribojantys įsitikinimai sudėtingų situacijų metu. Metodai, kaip   pagelbėti sau ir kitiems, kad bendravimas ir veikla būtų sklandesnis. Praktinės užduotys

 

 

 

16.15 – 16.30

Seminaro apibendrinimas,

 

Seminaro turinys:

Data ir laikas

Priemonė

Tema

1

2

3

 

2014-01-31

 

 

 

7.45 – 8.00

Dalyvių   registracija

8.00 – 9.30

Mokymai

Streso prevencija ir valdymas. Kokie   svarbiausi streso šaltiniai? Streso   požymių atpažinimas: mąstymo, emociniai, elgesio, fiziniai streso požymiai. Kaip   stresas susijęs su sveikata ir gyvenimo kokybe?“ Praktinės užduotys: „Gyvenimas čia ir dabar“.

9.30 – 9.45

Kavos pertrauka

9.45 – 11.15

Mokymai

Darbuotojų motyvavimas ir   skatinimas. Sėkminga sąveika su savimi ir kitais“. Praktinė   užduotis: įstaigos poreikių ir darbuotojų motyvavimo analizė ir pristatymas,   socialinių „vaidmenų pasikeitimai“.

11.15 – 12.00

Pietūs

12.00 – 13.30

Mokymai

Kaip tvarkytis su stresu? Kaip išvengti   nereikalingo streso? Savęs ir kitų pažinimas. Mūsų mąstymas ir emocijos. Praktinės užduotys

13.30 – 13.45

Kavos pertrauka

 

13.45 – 15.00

Mokymai

Rekomendacijos siekiant išvengti streso darbe ir suvaldyti emocijas

15.00 – 15.15

Seminaro apibendrinimas, dalyvių apklausa

15.15 – 15.30

Pažymėjimų įteikimas

 

Numatomas rezultatas. Seminaro dalyviai sužinos, kaip elgtis stresinėse situacijose, kaip padėti sau ir kitiems, kaip atkreipti dėmesį į svarbiausius dalykus, į savęs auginimą, tobulinimą; įgis praktinių įgūdžių; bus susipažinę su konfliktų įveikos būdais; gebės šias žinias pritaikyti praktinėje veikloje; gebės teorines žinias gautas mokymų metu pritaikyti praktiškai, įgis praktinių žinių taikant emocinės kompetencijos modelius ir mokės pritaikyti darbe ir asmeniniame gyvenime; išlavins kūrybiškumo grupėse valdymą; mokės iškelti savo ir įstaigos tikslus bei formuluoti prioritetus; strategiškai spręs iškilusias įstaigos problemas bei išmoks atsipalaiduoti ir valdyti stresines situacijas; pažinti ir suprasti fizines bei emocines reakcijas į sunkias gyvenimo ir darbines situacijas; patobulins asmeninius įgūdžius sprendžiant problemas ir išmokyti atsipalaiduoti ir kontroliuoti emocinę įtampą bei įvaldys naujas streso ir konfliktų valdymo technikas; išmoks naujus metodus „čia ir dabar“, „socialinių vaidmenų“ ir kt.

Darbo formos: paskaita, seminaras, pratybos, diskusijos, diskusijos darbo grupėse, socialinių „vaidmenų pasikeitimai“.

Mokomoji medžiaga ir techninės priemonės: dalomoji medžiaga (kiekvienam dalyviui), kompiuterijos, multimedijos projektorius, skaidrės.

Lektorė Gita Kondrotaitė, VšĮ Gerovės ekonomikos instituto direktorė, lektorė ir verslo konsultantė.